Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija įsteigta 2001 m. rugpjūčio 1 d., reorganizavus Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą. Ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Jurbarko rajono savivaldybės įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti prisirašiusių pacientų ir kitų gyventojų sveikatą, sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Laikytis medicinos etikos principų, užtikrinant paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra žmonių sveikatos priežiūros veikla:

 • teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti suteikia teisę  asmens sveikatos priežiūros licencija. Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija teikia paslaugas pagal šias Lietuvos medicinos normas:

 • šeimos gydytojo;
 • bendruomenės slaugytojo;
 • bendrosios praktikos slaugytojo;
 • akušerio ginekologo;
 • gydytojo odontologo.

Vykdydama savo užsibrėžtus uždavinius bei siekdama savo tikslų įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 1. nemokamas ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, kurie kreipiasi į įstaigą ir pagal pacientų iškvietimus į namus bei slauga namuose, būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 3. šeimos gydytojo veikla;
 4. odontologinės praktikos veikla;
 5. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 6. mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
  6.1 kai šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
  6.2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;
 7. nemokamos būtinosios medicinos pagalbos teikimas visiems Lietuvos gyventojams;
 8. sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;
 9. kita, įstatymais neuždrausta veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.;
 10. visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.

Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

 

Įstaigos struktūra:

 • Šeimos gydytojo su slaugos specialistu kabinetai;
 • Komandoje dirbančio gydytojo-specialisto (akušerių ginekologų) su slaugos specialistu kabinetas;
 • Pirminės ambulatorinės odontologinės pagalbos kabinetas;
 • Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.